KONCEPT

Elementarni kriterij pri projektiranju knjižnice je fleksibilnost i adaptabilnost. Osnovna ideja projekta je prizemlje i prvi kat bez stupova – potpuno slobodan prostor. Vertikalne nosive elemente nadzemnog dijela zgrade čine samo jezgre. Horizontalna konstrukcija zgrade osmišljena je kao čelična prostorna rešetka. Stropna ploča prvog kata ovješena je na čeličnu rešetku krova. Prostor prizemlja i prvog kata oslobođen je rastera stupova, a konstruktivni elementi su grupirani i svedeni na najmanju moguću mjeru.

 

 

URBANISTIČKI KONCEPT

Predloženo rješenje razlikuje se od prethodne studije koja je polazište za prostorno i programsko sagledavanje zadatka.

Osnovni cilj rješenja je ostvarivanje kontinuiteta javnih ozelenjenih površina koji je započet “sportskim parkom” na Višnjiku, nastavlja se crkvenim trgom i proteže se zonom kampusa.

Građevine pojedinih fakulteta i građevine za smještaj studenata nižu se duž ulice Put stanova. Gusta struktura fakulteta i smještaja formira uličnu fasadu kampusa. Uz planiranu ulicu na sjeverozapadnoj strani kampusa proteže se gusto ozelenjena parkovna površina unutar koje su smještene građevine koje podjednako koristi cijelo Sveučilište, a i šire (Kulturni centar, Sveučilišna knjižnica, Znanstveni centar i Centar za poslijediplomske studije).

Buduća sjeverozapadna ulica predviđena je sa bogatim uličnim profilom, sa nekoliko redova drvoreda, a pješački dio ulice predviđen je u profilu koji varira od 5 do 20 m širine. Ova šetnica čini cjelinu s planiranom parkovnom površinom, a prelijeva se u prilazne trgove planiranih građevina.

Osnovni koncept parka je gusto zelenilo, odnosno park šuma. Središnjim dijelom parka prolazi glavna promenada koja sadržava elemente vode, skulpture, urbanu opremu i slično.

Kvalitetno zelenilo unutar zone obuhvata integrirano je u predloženo rješenje.

  • GODINA

    2009.

  • LOKACIJA

    Zadar

  • STANJE

    Natječajni rad, II nagrada