Mogućnosti nadogradnje kompleksa Fakulteta elektrotehnike i računarstva istražuju se polazeći od potrebe da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuva autorska zamisao postojećih građevina. Stoga se one zadržavaju, a zahvati dogradnje ne utječu na postojeći smještaj građevina i njihovu funkciju. Nova se izgradnja svojom jednostavnom formom i oblikovanjem jasno diferencira u odnosu na postojeće objekte: zgrada D nadograđuje se za dvije etaže čeličnom konstrukcijom u rasteru postojeće zgrade, jednakih tlocrtnih gabarita kao i postojeća zgrada; zgrada A proširuje se prema zapadu i istoku do gabarita susjedne zgrade D s pomoću fasadne čelične rešetke postavljene uz vanjski obod, a na višim etažama premošćuje postojeću zgradu; obje se nadogradnje povezuju mostovima na višim etažama. Na pročeljima nadogradnji predviđa se ugradba dvostrukih ostakljenih fasadnih opna (inteligentna fasada s automatskom i manualnom regulacijom elemenata za zaštitu od insolacije) te zatvaranje/otvaranje zračnog međuprostora odgovarajućim automatskim sustavom. Saniraju se postojeći ravni krovovi: u njihovoj sanaciji, kao i u uređenju novih krovova, predlaže se izgradnja ozelenjenih krovova kako bi se poboljšali energetski, tehnološki i tehnički uvjeti funkcioniranja i omogućilo racionalno korištenje obnovljivih izvora energije. Kao dodatan sadržaj ispred glavnog ulaza sa zapada postavljen je ulazni paviljon sa studentskim sadržajima. Ukidanjem parkiranja na parteru i gradnjom podzemne garaže formira se nov prilazni trg. Postojeće se platane na tom trgu u najvećoj mjeri čuvaju, a sugerira se i formiranje novog parka na sjeverozapadu, u sklopu proširenja cijelog kompleksa na sjever.

  • GODINA

    2013.

  • LOKACIJA

    Zagreb

  • STANJE

    Urbanističko - arhitektonska studija